Vrouwe justitia

Adviseurs in economische verzekeringszaken

Van Dalen & Van der Eijk is een onafhankelijk economisch adviesbureau dat ondernemers, verzekeraars, belangenbehartigers en gerechtelijke instanties voorlicht over schades waar zelfstandig ondernemers bij zijn betrokken.

Onze Diensten

Personenschade

Door een ongeval of medische fout kan letsel ontstaan of kan een slachtoffer zelfs overlijden, waardoor iemand niet langer zijn werk kan doen zoals hij dit normaal gesproken zou hebben gedaan. Hieruit kan schade voortvloeien in de vorm van verlies aan arbeidsvermogen van betrokkene zelf of het wegvallen van inkomen voor nabestaanden.

De schade wordt begroot door een vergelijking te maken tussen het netto inkomen dat na het voorval nog wordt gerealiseerd en het netto inkomen in de denkbeeldige situatie dat het voorval niet heeft plaatsgevonden.
Bij zelfstandig ondernemers wordt het inkomen door meer factoren bepaald dan de werkzaamheden van de ondernemer. De wijze waarop de onderneming is georganiseerd, marktomstandigheden en fiscale aspecten die samenhangen met de rechtsvorm van de onderneming hebben ook effect op het netto inkomen.

Van Dalen & Van der Eijk brengt op basis van uitvoerig onderzoek deze aspecten in kaart en adviseert opdrachtgevers over de redelijke verwachtingen in de situatie zonder ongeval en het nadeel dat ontstaat als gevolg van het letsel of overlijden.

Bedrijfsschade

Van Dalen & Van der Eijk heeft veel ervaring met het vaststellen van bedrijfsschaden die ontstaan na een onrechtmatige daad. Hierbij valt te denken aan schade die ontstaat door het leveren van ondeugdelijke materialen, schade door bedrijfsstilstand na onrechtmatige verstoring van de infrastructuur, maar ook het schenden van een concurrentiebeding of geheimhoudingsplicht. Bedrijfsschade kan bestaan uit gemiste opbrengsten en of extra kosten die vanwege de schade moeten worden gemaakt. Er zal een vergelijking moeten worden gemaakt tussen de resultaten die gerealiseerd zouden zijn in de situatie zonder de onrechtmatige daad met de feitelijke resultaten. Van Dalen & Van der Eijk brengt in kaart welke factoren bepalend zijn voor de resultaten van de onderneming en stelt op basis daarvan een redelijke verwachting op over de resultaten die behaald zouden zijn indien de onrechtmatige daad niet zou hebben plaatsgevonden. Vergelijking van deze resultaten met de feitelijke resultaten geeft inzicht in de omvang van de bedrijfsschade.

Werkzaamheden / schade

AOV

Veel arbeidsongeschiktheidsverzekeringen keren uit op basis van de mate waarin de verzekerde persoon beperkt is voor het uitvoeren van zijn werkzaamheden. Deze mate van arbeidsongeschiktheid wordt vastgesteld door arbeidsdeskundigen, meestal aan de hand van een functionele mogelijkheden lijst die door een verzekeringsgeneeskundige is opgesteld. Er zijn ook arbeidsongeschiktheidsverzekeringen die er op gericht zijn om inkomstenderving als gevolg van arbeidsongeschiktheid te compenseren. In beide situaties kan het nuttig zijn de arbeidsdeskundige beoordeling te verrijken met een bedrijfseconomische analyse. In hoeverre ontstaat inkomstenderving door de beperkingen van de verzekerde of door andere feiten en omstandigheden? Kloppen de bevindingen van de arbeidsdeskundige over de “input” van de arbeid met de bedrijfseconomische analyse van de “output” die de ondernemer nog met zijn arbeid realiseert?

Opleidingen

Marco van der Eijk is sinds 1999 freelance docent aan de opleiding Personenschade van de Grotius Academie, waar hij het onderwerp Schade bij zelfstandigen behandelt.

Ook doceert hij over dit onderwerp binnen de opleiding van het Personenschade Instituut voor Verzekeraars aan de leergang Zwaar Letsel. Op verzoek geeft hij lezingen of in-company cursussen om met veel enthousiasme kennis over te dragen over het begroten van schade bij ondernemers. Van Dalen & Van der Eijk bv is geregistreerd in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRBKO).

Mediation

Om diverse redenen kunnen conflicten ontstaan tussen mensen en organisaties. Soms loopt zo'n conflict zo ver uit de hand, dat men er niet meer met elkaar uitkomt. De hulp van een buitenstaander kan dan nuttig zijn. Partijen kunnen aan een rechter om een vonnis vragen of een adviseur vragen om een bindend advies. Ook kan men kiezen om een bemiddelaar in te zetten die zich actief met de kwestie bezig houdt, en meedenkt over oplossingen.

Bij mediation leggen partijen de oplossing voor hun conflict niet in handen van een buitenstaander, zoals in bovenstaande procedures, maar werken ze samen aan een oplossing. Hierdoor houden ze zelf controle over de uitkomst.De mediator beperkt zich tot het, als een regisseur, begeleiden van de communicatie tussen partijen. Door zijn onpartijdige opstelling helpt hij partijen om inzicht te krijgen in de belangen van zichzelf en van de andere partij.

Over ons

Van Dalen & Van der Eijk is voortgekomen uit het in 1963 opgerichte Expertisebureau Van Dalen. Oorspronkelijk werkzaam als autoschade-expert, verlegde toenmalig eigenaar Egbert van Dalen in de jaren ’70 zijn aandacht naar bedrijfsschade. In 1994 begon de samenwerking met de econoom Marco van der Eijk, die het adviesbureau sinds 1998 zelfstandig heeft voortgezet. Omdat zijn gedegen aanpak nog altijd de basis vormt voor ons werk, leeft Van Dalen, als eerbetoon, in onze bedrijfsnaam voort. Sinds mei 2000 wordt Marco bijgestaan door Bettina Leendertsen die als assistent bedrijfsanalist het eerste aanspreekpunt is voor opdrachtgevers.

Marco van der Eijk

Drs. M.J. (Marco) van der Eijk studeerde in 1992 af aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. In samenwerking met Egbert van Dalen ontwikkelde hij een methodiek om de economische waarde van ondernemersarbeid in kaart te brengen. Deze methodiek vormt nog altijd de basis voor onze werkzaamheden bij het begroten van letselschade en de beoordeling bij arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. Al snel werd de waarde hiervan ingezien door verzekeraars en belangenbehartigers.

Onpartijdig
Sinds 2001 verricht Van Dalen & Van der Eijk werkzaamheden nog uitsluitend als de beide partijen gezamenlijk overeenstemming hebben over de inschakeling en de vraagstelling. Daarnaast wordt Marco van der Eijk veelvuldig benoemd als deskundige door rechtbanken en gerechtshoven.

Geregistreerd Gerechtelijk Deskundige
Marco van der Eijk is ingeschreven in het Landelijk Register Gerechtelijke Deskundigen (LRGD) onder nummer D0357

Docent
Marco van der Eijk is sinds 1999 freelance docent aan de opleiding Personenschade van de Grotius Academie, waar hij het onderwerp Schade bij zelfstandigen behandelt. Ook doceert hij over dit onderwerp binnen de opleiding van het Personenschade Instituut voor Verzekeraars aan de leergang Zwaar Letsel.

Op verzoek geeft hij lezingen of in-company cursussen om met veel enthousiasme kennis over te dragen over het begroten van schade bij ondernemers. Van Dalen & Van der Eijk bv is geregistreerd in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRBKO).

Marco van der Eijk

Bettina Leendertsen

Bettina Leendertsen BEc werkt sinds mei 2000 als assistent bedrijfsanalist bij Van Dalen & Van der Eijk. Zij houdt zich bezig met het inventariseren en in kaart brengen van financiële gegevens en branche-informatie. Zij vormt het eerste aanspreekpunt voor opdrachtgevers bij praktische vragen over het onderzoek.

"Begin jaren tachtig was er een hoge werkloosheid. Gelukkig kon ik als 20- jarige gaan werken op de financiële afdeling buitenland van de Zending. Niet lang daarna kwam er een secretaressebaan vrij bij de afdeling Azië. Met veel plezier heb ik aantal jaren als secretaresse gewerkt. Na een Heao opleiding in de avonduren, heb ik het secretariaatswerk uitgebreid naar een leidinggevende functie.

Van Dalen en Van der Eijk kwam in beeld toen ik dichterbij huis een parttime baan zocht. Ik ben in dienst getreden op 1 mei 2000. De diversiteit aan opdrachten en de verschillende beroepen maken het werk afwisselend. Geen ondernemer is hetzelfde.

Het ondersteunende werk met name op cijfermatig gebied geeft mij voldoening. Het is fijn om een bijdrage te kunnen leveren aan het afronden van een letselschadezaak, die vaak al jaren speelt."


Onze werkwijze

Drie pijlers

Wanneer een ondernemer arbeidsongeschikt wordt, komt de vraag aan de orde welk netto inkomen hij zou hebben gehad wanneer hij gezond was gebleven. Door dit inkomen te vergelijken met het inkomen dat na het ongeval nog is gerealiseerd, wordt de schade bepaald. Van Dalen & Van der Eijk verricht economisch onderzoek om tot een realistische bepaling van deze schade te komen. Dit onderzoek baseren we op drie pijlers; financiële gegevens, gesprek en brancheverkennend onderzoek.
Daarnaast speelt informatie uit arbeidsdeskundig onderzoek een belangrijke rol bij ons onderzoek.Het resultaat van ons onderzoek is een adviesrapport waarin helder inzicht wordt gegeven in de jaarlijkse netto schade, rekening houdend met de actuele fiscale situatie.

Financiele gegevens

Jaarrekeningen en aangiften inkomstenbelasting geven uiteraard inzicht in het reilen en zeilen van een onderneming. Deze stukken zijn doorgaans opgesteld met het doel aangifte te doen bij de belastingdienst. Niet altijd leveren deze stukken een helder beeld van het totale inkomen dat de ondernemer nu werkelijk verdiende.

Van Dalen & Van der Eijk herschikt de jaarrekeningen zodanig dat dit heldere beeld wel wordt verkregen. We gebruiken de financiële gegevens om inzichtelijk te maken welke bijdrage de ondernemer aan de winst leverde met zijn arbeid. Indien mogelijk bekijken we dit over een langere periode (vijf jaren) voorafgaand aan de arbeidsongeschiktheid.

Gesprek

Jaarrekeningen vormen niet meer dan een rekenkundig verslag van de bedrijfsvoering. Om volledig in beeld te krijgen welke rol de ondernemer binnen die bedrijfsvoering vervulde, is een persoonlijk gesprek nodig. In dat gesprek gaan we in op de ontwikkelingen die zich hebben afgespeeld, de organisatie van het bedrijf en de werkwijze van de ondernemer.

Hoewel we voorafgaand aan het gesprek al een beeld hebben op basis van de financiële gegevens, zullen we niet in detail over de jaarcijfers praten. Indien we daar inhoudelijke vragen over hebben, zullen we die met de accountant bespreken. In het gesprek staat het verhaal van de ondernemer centraal.


brancheverkennend onderzoek

Elke ondernemer heeft te maken met omstandigheden buiten zijn eigen onderneming, die van invloed zijn op de bedrijfsvoering. Bij het opstellen van een scenario in de situatie zonder ongeval, moet met deze kansen en bedreigingen rekening gehouden worden. In onze adviesrapporten brengen we deze omstandigheden in beeld aan de hand van uitgebreid onderzoek in literatuur en statistieken en informatie van brancheorganisaties.


Daarbij wordt ook naar de historie gekeken. Hoe is de ondernemer in de periode vóór het ongeval met de omstandigheden om gegaan en wat betekende dit voor de bedrijfsvoering? Het is juist deze benadering die ertoe bijdraagt dat een realistische schadebegroting ontstaat, die zo veel mogelijk rekening houdt met de specifieke situatie van de individuele ondernemer.


Arbeidsdeskundig onderzoek

Het economisch onderzoek van Van Dalen & Van der Eijk richt zich op de financiële uitkomsten die de ondernemer met zijn bedrijf realiseert. Bij letselschade is het uiteraard ook van belang om te beoordelen welke werkzaamheden de ondernemer niet meer kan uitvoeren door de opgelopen beperkingen. Dit onderdeel van het onderzoek speelt op het werkterrein van een arbeidsdeskundige.


Wij werken geregeld samen met gerenommeerde arbeidsdeskundigen. Juist deze samenwerking geeft meer inzicht in de specifieke wijze waarop de ondernemer werkt en welke werkzaamheden het meest bijdragen aan de winst.

Iedere ondernemer levert toegevoegde waarde op zijn of haar unieke manier.

Jurisprudentie

In de loop van de jaren hebben rechtbanken en gerechtshovende deskundigenberichten van Marco van der Eijk gebruikt bij de beoordeling van vorderingen in het kader van personenschade. Hieronder enkele uitspraken:

Rechtbank Zeeland West Brabant: restauranthouder

Samen met een arbeidsdeskundige werd onderzoek verricht naar de mogelijkheden van betrokkene om een restaurant te exploiteren in de situatie dat haar geen ongeval zou zijn overkomen. Het bedrijfseconomisch onderzoek leidde tot de conclusie dat ook wanneer betrokkene het ongeval niet zou zijn overkomen, het restaurant niet rendabel geëxploiteerd zou kunnen worden. Dit betekent dat ook in de situatie zonder ongeval rekening gehouden moet worden uit de inkomsten die betrokkene na de sluiting van het restaurant heeft gerealiseerd uit de verhuur van het onroerend goed.

Link

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden: agrarisch ondernemer

Betrokkene was ten tijde van het ongeval in 1992 nog relatief jong, maar zou zonder ongeval op latere leeftijd, samen met zijn broer en vader een maatschap vormen en een veehouderij exploiteren. Bij het bedrijfseconomisch onderzoek, dat in 2013 plaatsvond, waren geen financiële gegevens meer beschikbaar over de periode vóór het jaar 2000. Op dat moment was het melkveebedrijf al afgebouwd en het melkquotum werd verhuurd. Het ontbreken van deze gegevens leidt ertoe dat uitgegaan moet worden van een hypothese zonder ongeval op basis van statistische marktgegevens. Op basis van informatie over de bedrijfsomvang t.t.v. het ongeval, de financiële positie van de onderneming en de haalbare investeringen is door Van Dalen & Van der Eijk een scenario doorgerekend met gebruik van gegevens van het LEI.

Link

Rechtbank Dordrecht: zelfstandig machinist graafmachine

Betrokkene exploiteerde een graafmachine, waarmee hij zichzelf verhuurde aan opdrachtgevers. In het bedrijfseconomisch onderzoek is de arbeidsproductiviteit van betrokkene na het ongeval vergeleken met zijn prestaties voor het ongeval en de ontwikkelingen die men daarin op basis van branchegegevens zou verwachten. De bedrijfseconomische bevindingen over de resterende verdiencapaciteit na ongeval waren aanzienlijk hoger dan men op basis van de arbeidsdeskundige analyse van de belastbaarheid van betrokkene zou verwachten, waarbij een rol speelde dat betrokkene de grenzen van zijn belastbaarheid overschreed.

Link

Gerechtshof ’s-Hertogenbosch: handelaar in wijnbewaarsystemen

Betrokkene exploiteerde ten tijde van het ongeval met haar echtgenoot binnen een vennootschap onder firma een groothandel in wijn bewaarsystemen. De vennootschap was opgezet vanuit fiscale motieven. Na het ongeval werden aanvankelijk interim-managers ingezet, waarvan de kosten werden vergoed door de aansprakelijke partij. In het vierde jaar werd de onderneming omgezet in een BV, waarvan beide echtgenoten ieder voor 50 % aandeelhouder werden. De echtgenoot van betrokkene ging het bedrijf leiden. In het bedrijfseconomisch onderzoek stond centraal in hoeverre de ontwikkeling van de onderneming is beïnvloed door de beperkte inbreng van betrokkene. Daarbij kwamen vragen over de winstdeling tussen de echtgenoten en de fiscale verwerking van de voorschotten aan de orde.

Link

Gerechtshof ’s-Hertogenbosch: meewerkende echtgenote in pluimveehouderij

Betrokkene werkte zonder arbeidsbeloning mee in het pluimveebedrijf dat voor rekening van haar echtgenoot werd geëxploiteerd. Haar echtgenoot maakte gebruik van de meewerkaftrek voor de Inkomstenbelasting. Van Dalen & Van der Eijk werd gevraagd om aan de hand van de bijdrage die betrokkene leverde aan de resultaten van de onderneming haar schade wegens verlies aan arbeidsvermogen te berekenen.

Link

Rechtbank Gelderland: Zelfstandig installateur

De rechtbank heeft in een benoemingsvonnis opdracht gegeven de redelijkheid van verschillende uitgangspunten te beoordelen om tot de schadebegroting te komen. Partijen verschilden met elkaar van mening over gehanteerde uurtarieven, marges op materialen en variabele kosten. Het bedrijfseconomisch onderzoek maakte duidelijk dat betrokkene op basis van aangenomen prijzen werkte, waardoor uiteindelijke opbrengsten per uur en winstmarges afwijken van de theoretisch gecalculeerde tarieven. Het advies om uit te gaan van een abstractere benadering, uitgaande van de gemiddeld gerealiseerde arbeidsproductiviteit en de invloed van marktomstandigheden daarop vormde uiteindelijke basis voor het vonnis van de rechtbank.

Link

RechtbankZeeland-West-Brabant: boekingskantoor zeiltochten

Betrokkene exploiteerde een boekingskantoor voor zeiltochten op klassieke schepen in Zeeland. Op basis van het bedrijfseconomisch onderzoek werd vastgesteld dat een aantal bij het boekingskantoor aangesloten schippers sterk was teruggelopen in de periode na het voorval waarbij betrokkene letsel heeft opgelopen. Er zijn andere factoren dan dit voorval gevonden die van invloed zijn geweest op deze ontwikkeling, waaronder de mogelijkheden om via internet te boeken, hoge provisies voor boekingskantoren en de vaste band die klanten met schippers en schepen opbouwen. Op grond hiervan oordeelt de rechtbank dat het betreffende voorval niet kan worden aangemerkt als oorzaak voor de verminderde bedrijfsresultaten na het ongeval.

Link

Rechtbank Gelderland: Biologisch dynamische veehouder

Betrokkene exploiteerde zijn biodynamische veehouderij in een VOF met zijn echtgenote, die daarnaast werkzaamheden als marktonderzoeker verrichtte. De winstdeling, op basis van 50/50 was fiscaal gemotiveerd en vormde geen weergave van de door beide vennoten geleverde arbeidscapaciteit in de onderneming. Dit onderzoek werd uitgevoerd in samenspraak met een deskundige op het gebied van biodynamische veeteelt. Het gezamenlijke onderzoek leidde tot de conclusie dat het bedrijf door beperkte uitbreidingsmogelijkheden beperkt winstgevend was en zou zijn geweest zonder ongeval. Investeringen na het ongeval om de werkzaamheden te vergemakkelijken leidden tot hogere afschrijvingen en rentelasten. De rechtbank geeft op basis van het onderzoek onder meer aan dat de omstandigheid dat in de vof om bepaalde redenen is gekozen voor een 50/50 verhouding tussen betrokkene en zijn echtgenote niet zonder meer dwingt tot een zelfde verhouding voor de schadebepaling.

Link

Contact

Van Dalen & Van der Eijk is gevestigd op bedrijventerrein De Hoef in Amersfoort Noord.

Algolweg 9-4
3821 BG
Amersfoort