logo

Onze werkwijze bij letselschade

Drie pijlers

Wanneer een ondernemer arbeidsongeschikt wordt, komt de vraag aan de orde welk netto inkomen hij zou hebben gehad wanneer hij gezond was gebleven. Door dit inkomen te vergelijken met het inkomen dat na het ongeval nog is gerealiseerd, wordt de schade bepaald. Van Dalen & Van der Eijk verricht economisch onderzoek om tot een realistische bepaling van deze schade te komen. Dit onderzoek baseren we op drie pijlers:

    FinanciŽle gegevens
    Gesprek
    Brancheverkennend onderzoek

Daarnaast speelt informatie uit arbeidsdeskundig onderzoek een belangrijke rol bij ons onderzoek.

Het resultaat van ons onderzoek is een adviesrapport waarin helder inzicht wordt gegeven in de jaarlijkse netto schade, rekening houdend met de actuele fiscale situatie.

FinanciŽle gegevens

Jaarrekeningen en aangiften inkomstenbelasting geven uiteraard inzicht in het reilen en zeilen van een onderneming. Deze stukken zijn doorgaans opgesteld met het doel aangifte te doen bij de belastingdienst. Niet altijd leveren deze stukken een helder beeld van het totale inkomen dat de ondernemer nu werkelijk verdiende.

Van Dalen & Van der Eijk herschikt de jaarrekeningen zodanig dat dit heldere beeld wel wordt verkregen. We gebruiken de financiŽle gegevens om inzichtelijk te maken welke bijdrage de ondernemer aan de winst leverde met zijn arbeid. Indien mogelijk bekijken we dit over een langere periode (vijf jaren) voorafgaand aan de arbeidsongeschiktheid.

Gesprek

Jaarrekeningen vormen niet meer dan een rekenkundig verslag van de bedrijfsvoering. Om volledig in beeld te krijgen welke rol de ondernemer binnen die bedrijfsvoering vervulde, is een persoonlijk gesprek nodig. In dat gesprek gaan we in op de ontwikkelingen die zich hebben afgespeeld, de organisatie van het bedrijf en de werkwijze van de ondernemer.

Hoewel we voorafgaand aan het gesprek al een beeld hebben op basis van de financiŽle gegevens, zullen we niet in detail over de jaarcijfers praten. Indien we daar inhoudelijke vragen over hebben, zullen we die met de accountant bespreken. In het gesprek staat het verhaal van de ondernemer centraal.

Brancheverkennend onderzoek

Elke ondernemer heeft te maken met omstandigheden buiten zijn eigen onderneming, die van invloed zijn op de bedrijfsvoering. Bij het opstellen van een scenario in de situatie zonder ongeval, moet met deze kansen en bedreigingen rekening gehouden worden. In onze adviesrapporten brengen we deze omstandigheden in beeld aan de hand van uitgebreid onderzoek in literatuur en statistieken en informatie van brancheorganisaties.

Daarbij wordt ook naar de historie gekeken. Hoe is de ondernemer in de periode vůůr het ongeval met de omstandigheden om gegaan en wat betekende dit voor de bedrijfsvoering? Het is juist deze benadering die ertoe bijdraagt dat een realistische schadebegroting ontstaat, die zo veel mogelijk rekening houdt met de specifieke situatie van de individuele ondernemer.

Arbeidsdeskundig onderzoek

Het economisch onderzoek van Van Dalen & Van der Eijk richt zich op de financiŽle uitkomsten die de ondernemer met zijn bedrijf realiseert. Bij letselschade is het uiteraard ook van belang om te beoordelen welke werkzaamheden de ondernemer niet meer kan uitvoeren door de opgelopen beperkingen. Dit onderdeel van het onderzoek speelt op het werkterrein van een arbeidsdeskundige.

Wij werken geregeld samen met gerenommeerde arbeidsdeskundigen. Juist deze samenwerking geeft meer inzicht in de speficieke wijze waarop de ondernemer werkt en welke werkzaamheden het meest bijdragen aan de winst.

handwerk


Foto's op deze website zijn verzorgd door Peter Boer